A A A
Rømskog kirke Skyet 2
Lov

Rettslige spørsmål

I et demokrati kommer den offentlige makten fra folket og vi har alle et felles ansvar for det samfunnet vi lever i. Som innbygger i landet har vi både rettigheter og plikter. På denne siden har vi samlet informasjon, forskrifter, lovverk, med relasjon til temaet. Benytt lenkene på høyre side.

Forliksrådet - Folkets egen domstol
Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen. Forliksrådene avlaster resten av rettsystemet med ca. 250.000 saker hvert år. Synes forliksrådet at saken er for vanskelig, kan saken henvises til tingretten. Men det viser seg at svært få saker ankes eller går videre til en høyere rettsinstans. Rømskog kommune og Marker kommune har felles forliksråd.

Overformynderiet:
Overformynderiets hovedoppgaver er:

  • skaffe og oppnevne verger og hjelpeverger
  • føre tilsyn med vergene og hjelpevergene
  • forvalte midler for mindreårige og hjelpetrengender
  • gi råd og veiledning av juridisk, økonomisk og praktisk art til verger og hjelpeverger, hjelpetrengende, pårørende og til offentlige innstanser.

    Fylkesmannen har ansvar for overformynderiets oppgaver.

 

 

Tips en venn Skriv ut