A A A
Rømskog kirke Skyet 2

Innvandring og integrering

Flyktningetjenesten skal, etter avtale med IMDI, bosette den kvoten med flykninger som kommunestyret hvert år vedtar. Kommunen har ansvar for introduksjonsprogram og norskopplæring.

Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting av nyankomne flyktninger og tett oppfølging av den enkeltes introduksjonsprogram. Varighet på introduksjonsprogrammet er inntil to år. Introduksjonsprogrammet skal styrke nyankomne flyktningers mulighet for deltagelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Utdanningsbakgrunn er varierende og noen ganger helt fraværende. Derfor må mange flyktninger gjennomføre grunnskole og videregående utdanning før de har muligheter til å komme i arbeid. Dette fører til at noen bruker lengre tid enn andre.

Flyktningetjenesten har tett oppfølging etter bosetting og underveis i introduksjonsprogrammet. Vi har et tett tverrfaglig samarbeid med flere samarbeidspartnere i og utenfor kommunen og frivillige. Flyktningetjenesten er organisert under oppveksttjenesten, og vi har miljøarbeider og lærer i norsk og samfunnskunnskap. De viktigste elementene i et introduksjonsprogram for flyktninger er:

 Kartlegging

 Individuell plan

 Tett oppfølging

 Veiledning i hverdagslivet

 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 Få godkjenning av kompetanse fra hjemlandet

 Språk- og arbeidspraksis

 Andre tiltak som styrker deltakernes mulighet for å komme ut i arbeidsliv eller videre utdanning

Mer informasjon finner du på nettsidene til Imdi og Lovdata

 

 

Tips en venn Skriv ut